Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Foreningen er stiftet den 8. oktober 2002
____________________________________________________________________________________
 
§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune.
 
§2 Foreningens formål
Foreningens formål er at fremme interessen for klatreaktiviteter på kunstige vægge og i naturen og at fremme medlemmernes evner til at begå sig i naturen på sikker, forsvarlig og ansvarlig vis.
 
§3 Medlemskab
Foreningen er medlem af Danske gymnastik- og idrætsforeninger (DGI) og af Dansk Klatreforbund (DKF).
 
§4 Optagelse af medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret foreningens vedtægter og har indsendt en udfyldt indmeldelsesblanket til klubbens adresse.
- Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.
Som aktive optages medlemmer i alderen fra 10 år.
- Stk. 3. Optagelse er gyldig, når kontingentindbetaling er modtaget i foreningen.
- Stk. 4. Der optages både aktive og passive medlemmer.
- Stk. 5. Der vil blive afkrævet børneattest for instruktører og hjælpere over 16 år og disse fornyes en gang om året omkring sæsonstart.
 
§5 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes på en generalforsamling.
- Stk. 2. Kontingentet opkræves forud.
- Stk. 3. Betalingsfrist for kontingent kan max. overskrides med 4 uger.
 
§6 Udmeldelse – eksklusion
Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel.
- Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist, (som skal være medlemmet skriftligt bekendt eller påført indbetalingsblanketten), kan vedkommende slettes uden forudgående meddelelse.
- Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
- Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, som f.eks. foreningsskadelig virksomhed, giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
- Stk. 5. Såfremt indhentet børneattest på medlem, som fungerer som instruktør, er positiv, vil det medføre eksklusion fra klubben.
 
§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
- Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst fire ugers varsel ved opslag på klubbens hemmeside og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mailadresse.
- Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag udsendes til medlemmerne, eller offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
- Stk. 4. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år; for medlemmer under 16 år har én forældre/-værge pr. familie stemmeret. Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, eller ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været registreret medlem af foreningen i mindst 30 dage og ikke er i kontingentrestance.
- Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion §6, vedtægtsændringer §12 og foreningens ophør §13. “Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldigt afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.
- Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af formand på lige år.
 • Valg af kasserer på ulige år.
 • Valg af 1 bestyrelsesmedlem på lige år og 1 bestyrelsesmedlem på ulige år.
 • Valg af bestyrelsessuppleant.
 • Valg af revisor.
 • Eventuelt.
- Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år, suppleanter for et år. Suppleanter der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.
- Stk. 8. Formanden, dirigenten og referenten underskriver referatet senest 14 dage efter generalforsamlingen.
 
§8 Bestyrelsen – valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden, og godkendt.
- Stk. 2. Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år.
- Stk. 3. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.
- Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.
- Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.
 
§9 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
- Stk. 2. Tegningsretten ved større dispositioner til en værdi over kr. 5000 kræver et flertal af bestyrelsens godkendelse. Køb/salg af fast ejendom samt stiftelse af gæld skal altid godkendes på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.
 
§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af besty¬relsen eller mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende moti¬ve¬ret dagsorden, ønsker dette.
- Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jvf. §7. Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.
 
§11 Regnskab
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status forsynes med revisorpåtegning og forelægges den ordinære generalforsamling.
 
§12 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§13 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
- Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke 3/4 af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.
- Stk. 3. Ved foreningens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny forening, evt. ved sammenlægning, foranlediger kommunalbestyrelsen foreningens aktiver fordelt til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen.
 
Rettelsesliste fremsendes ved anmodning